Čtvrtek, 25 července, 2024
aktualne

Dotácia od ministerstva financií

on

Ministerstvo financií (MF) vedľa svojich ostatných povinností vypisuje každoročne v rámci podpory z národných zdrojov mnoho dotácií a programov na finančnú podporu. Nejde len o programy a dotácie vedené pod Všeobecnou pokladničnou správou (VPS), ale aj o ďalšie oblasti, na ktoré ministerstvo financií prispieva.

Od ekológie až po politické strany

Dotácie a programy Ministerstva financií majú skutočne široký záber. Ekologické záväzky sa týkajú riešenia ekologických záťaží vzniknutých privatizáciou, vynakladania prostriedkov na likvidáciu ekologických škôd alebo prioritizácie zadávania ekologických zákaziek. MF finančne pomáha aj pri obnove územia postihnutého živelnou pohromou, prispieva na neziskové organizácie aj politické strany a hnutia.

Programy a dotácie VPS

Najväčšou oblasťou záujmu finančných príspevkov od Ministerstva financií sú však programy a dotácie Všeobecnej pokladničnej správy. Tieto dotácie sa v súčasnej dobe venujú najmä obciam do 3 000 obyvateľov. Programy 29821 a 29822 sú zamerané na dotačné príležitosti pre školy. Sú určené na rozvoj a obnovu materiálno-technickej základy regionálneho školstva, opravu budov určených pre základné a materské školy, ich modernizáciu a prípadnú výstavbu chýbajúcich kapacít. V rámci programu 29822 boli vypísané dotácie aj na obstaranie obecných bytov, opravy a modernizácie bytov a bytových objektov slúžiacich k nájomnému bývaniu. Ďalšie sú programy 29823 na rozvoj a obnovu obecnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti alebo program 29824, ktorý podporuje rozvoj oblastí života obcí a regiónov podľa priorít určených vládou. Všeobecná pokladničná správa niekedy môže vyhlásiť dotácie aj mimo vyššie spomínaných programov. Príkladom bola dotácia na zníženie miery ožiarenia z radónu a jeho produktov v budovách a minimalizácia výskytu rádioaktívnych nuklidov v pitnej vode.

Jednotný systém

Zo zoznamu vypísaných dotácií je zrejmé, že je týchto programov veľa a môže byť ťažké sa v nich orientovať. Aj z toho dôvodu vznikol Evidenčný dotačný systém (EDS) a Jednotný dotačný portál (JDP), ktoré sú súčasťou Rozpočtového informačného systému programového financovania a sú spravované práve Ministerstvom financií. Jednotný dotačný portál prináša možnosť požiadať o dotácie zo štátneho rozpočtu vo výzvach rôznych poskytovateľov dotácií. Hlavným prínosom JDP je zníženie administratívnej náročnosti procesu zberu a administrácie žiadostí. Prepojenie JDP a EDS umožňuje podporené žiadosti o dotácie automaticky generovať do evidenčného dotačného systému.

Mohlo by Vás zajímat

Najlepšie akcie – hodnotové a technologické

Investície do akcií ponúkajú mnoho príležitostí a výhod. Pre laika sa môže zdať neprebádaný svet akcií neprehľadný, zmätečný a možno aj desivý. Akonáhle sa...

Potrebujete spoľahlivý program na mzdy? Vyskúšajte obľúbené Mzdy Komplet o Vemy.